Tevrat: İhtiyac Geliş Tarihi ve Yayılaması

Tevrat’ın oldukça karmaşık bir tarihi vardır. Tevrat genellikle İbranice İlk İncil olarak yanlış anlaşılır, ancak gerçekte İncil yirmi dört Çilt ve Tevrat yalnızca Pentateuch olarak bilinen ilk beş kitabı kapsar.
Bazı Din Bilginleri Tevrat’ın İbranice İncil’in tüm anlatımını temsil ettiğine inanır.
Diğer bilginler bu adı tüm İbranice edebiyat, gelenek ve dini öğretilerle ilişkilendirir.


Thor Scroll, Pentateuch’un el yazısıyla yazılmış bir kopyasıdır.

Tevrat’ın kesin kökenleri Yahudi inancının uygulayıcıları arasında tartışılabilirken, herkes Tevrat’ın birincil amacının Yahudi halkının mirasını ve onlara Tanrı tarafından atfedilen yaşam biçimini ifşa etmek olduğunu kabul eder.
Tevrat’ın kökeni
Bilim adamları, Tevrat’ın ne zaman yazıldığını tartışmaya devam ediyor, ancak çoğu, bunun MÖ 6. ve 7. yüzyıllar arasındaki Babil esareti sırasında yaratıldığına inanıyor. Babil esareti, Eski Yöneticiler esir Yeni Babil Yahudi tarihinde Yahudi halkının Yeni Babil İmparatorluğu tarafından alınıp esir tutulduğu bir dönemdi. Kötü şöhretli Kral Nebukadnetsar, Kudüs’ü kendisinden yıllık bir haraç talep ederek ikincil bir konuma yerleştirdi.
Yıllar sonra, MÖ 597 civarında, Kudüs Tapınağı yağmalandı ve soyluların daha da fazla üyesi esir alındı. Tapınak MÖ 587’de Nebuchadnezzar tarafından yağmalandı ve sonradan yok edildi.
Yehuda halkı Babil’de tutulurken Tevrat bu zamanda yetkili bir metin olarak yazıldığına inanılıyor.

Tevrat’ın ritüel kullanımı

Bereshit: Genesis Kitabı
Yaratılış, dua hizmeti sırasında okunan ilk Tevrat pasajıdır. Genesis’i ve Musa’dan önceki dünyanın yaratılışını anlatır. Muhtemelen Tanrı’nın her şeyi en başından beri yarattığı için buna Bereshit denir.
Tevrat’a göre başlangıç hikayesi şöyledir: Yeryüzü karanlıktan ve boşluktan yedi günde yaratıldı. Tanrı önce ışığın varlığını, ardından yeryüzünü yaratmak için suları bölen gökkubbeyi ilan etti. Sonra Tanrı bitki örtüsünü, zamanı ve gök cisimlerini ve nihayetinde canlıları yarattı. Altıncı günde Tanrı insanları yarattı ve insanlığa hayvanlar üzerinde güç verdi. Yedinci günde Tanrı dinlendi. Genesis, Tanrı’nın Aden’i yarattığını ve bilgi ağacını, ayrıca Adem ve Havva’nın Cennet Bahçesi ve Sonbahar’daki rolünü anlatmaya devam ediyor.
Genesis, Cennet’in düşüşünün sonuçlarını ve günahın dünyadaki sonuçlarını çeşitli Yazılar Mesajlar geldiğinin ve hesaplar nasıl odendiğini anlatarak ve anlatmaya devam ediyor. Havva ve Adem’in çocukları Kayin ve Habil’in öyküsü, Cain’in Habil’i öldürdüğü ve Tanrı tarafından işlediği suç için ebedi dolaşmaya mahkum edildiği anlatılır.
Hikâyede Kabil’in soyundan gelen Lemek, ardından Adem ve Havva’dan çocukların devam eden doğumları ve anlatının son hikayesi Büyük Tufan ve Nuh’un gemisi. Başka bir Lemek’in oğlu olan Nuh, insanlığın büyük ahlaksızlığına ve Allah’ın yarattıklarını yok etme kararlılığına rağmen Allah’ın lütfuna layık görüldü inanmak gerektiğini ve yalnış yapmamaya özenle kaçınılması gerektiğini ifade eder. Genesis’te yedi başlık okumanması gereken Yaradanın Rabe mesajı var.


Yaratılışın İlk Günü’nün bir tasviri, Yaratılış 1493’teki hikayelerden biri. (Devlet Muzesi tevsiri Kamu malı)

Çıkış Kitabı İsrailoğullarının ebeveynleri
Bir sonraki önemli Tevrat okuması Yıl Başlığı Shemot’tur. Bereshit’in Genesis olaylarını tarif ettiği gibi, Shemot da İsrailoğullarının Mısır’ı terk ettiği Çıkış Kitabı’nı açıkça yansıtıyor.
Mesaj İletiler ayrıca yedi bölüme ayrılmıştır.
İsrailoğullarının ebeveynleri olarak kabul edilen İshak ve Rebeka oğlu Yakup’un soyundan gelenlerin Mısır’a gelişiyle başlar.
Mısır’da kaldıkları sırada yeni bir firavunun ortaya çıkması, Mısırlıların İsrailoğullarını köleleştirmesine neden oldu.
Bu arada, yeni firavun, Yahudi sayısını kontrol altına almak için Yahudi kadınların tüm erkek çocuklarının öldürülmesini talep etti.
Bu sırada Musa doğdu, Nil kıyısında keşfedildi ve sonra Firavun’un kızı tarafından evlat edinildi.
Shemot’un geri kalanı Musa’nın hikayesini anlatıyor.
Tanrı, Burning Bush’tan Musa ile konuştu ve ona İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarmasını söyledi.
Musa, Allah’ın asasıyla Firavun’a gitti ve halkını kurtarmaya çalıştı.

Nehrin yanında bulunan Musa’nın görüntüsü (Devlet Muzesi tevsiri Kamu malı)

Vayikra: Levililer Kitabı
İsrail Oğulları Musa tarafından fiilen kurtarılmasından önce sona eren Şemot Vayikra mesajı okunması da önemlidir.
Vayikra, Tevrat okuma döngüsünün yirmi dördüncü bölümüdür.
Burada Musa’nın hadislerinde, Yaradan Rabe Adına kurban etme kurallarının ayrıntılı açıklamasıyla devam ediyor.
Tanrı yakmaya uygun hayvanları tarif eder:
-Tahta bir yapı yapıda yakılacak boğalar, koçlar, keçiler, kaplumbağa ev kuşları ve güvercinler tarif etmekte.
Günah ve suçluluk için verilen cezalar da açıklanmıştır günahkârın İlki :
kirli veya değersiz bir şey yaptığı durumlarda,
ikincisi ise kutsal bir şey yapmayı unutanlar içindir

Bemidbar: Sayılar Kitabı
Tevrat’ı tartışırken dikkat edilecek bir sonraki kitap Bemidbar’dır.
İlk olarak Bemidbar, Musa’nın İsrailoğullarının ilk nüfus sayımını nasıl yaptığını anlatarak orduda savaşmaya uygun olan erkekleri vurguluyor.
Devarim: Tesniye Kitabı
Tarif edilecek son kitap, kırk dördüncü yıllık Tevrat okuması olan Devarim’dir.
Tevrat okumasının bu bölümü Musa ve İsrailoğullarının Mısır’dan ayrılışını ve bu dönemdeki yaşamlarını anlatıyor.
Yolculuklarının sonunda Ürdün Nehri’nin doğu yakasına yerleşecek arazi bulduklarını anlatır.

Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Tevrat
Tevrat’ı en önde şartı her yıl belirli bir sırayla okunması Yahudi toplumu için önemlidir.
Bu beş Yaradan mesajları okumanın ve diğer bölümleri tamamlanması dini ifade Yaradan isteği gerekliği tüm toplumları için çok önemli ve okul çevre basin tv media her vakit hatırlatır.Yılın belirli süresi içinde Tevrat gereksimleri yerine getiren İsrael Oğlları her yıl “Tevrat Sevinci” anlamına gelen Simchat Torah’ın Yahudi bayramı kutlanır.
Tevrat Museviliğin takipçileri için en önemli olmakla birlikte, diğer dinlerde de rol oynar.
Hıristiyanlık Eski Ahit Tevrat’tan alır.
İslam’da Tevrat’a Taurat denir ve Yaradan Allah tarafından Hz Musa Elçi dir.
Hristiyanlık, İslam, ve Bahá’ílik gibi İbrahimî dinlerde önemli bir peygamber, Yahudilikte ise en önemli peygamber kabul edilen İsrailoğlu din büyüğüdür ve dolayısıyla tüm dünya insanlarına gönderildiğine inanılır.
Tevrat, en çok Yahudi kültüründeki rolüyle bilinir ve çoğu kez yanlışlıkla Hristiyan İncilinin yalnızca ilk beş kitabı olarak kabul edilir . Aslında metin çok daha zengindir ve dindarlığı doğru bir şekilde takdir edilmelidir. Eski Ahit’i okumak, Tevrat’ı okumakla aynı şey değildir.
Tevrat’ın mutlak anıtsallığının daha eksiksiz bir şekilde anlaşılması için, yalnızca kişisel olarak okumanız önerilir.

Antik İsrail’Devleti

Antik İsrail’Devletin ortadan kaybolmasının ardından 5 Yahudi devleti kuruldu

Yahudiye’nin M.Ö. birkaç on yıl boyunca Roma’ya bağımlı hale gelmesine rağmen, Ebedi Şehrin yöneticileri özerkliklerini korudular ve kukla da olsa krallar da olsa tahta çıktılar. Ancak 66’da uzaylıların gücüne karşı büyük çaplı bir ayaklanma başladığında, özyönetim tasfiye edildi ve Yahudi devleti neredeyse iki bin yıldır yeryüzünden kayboldu.

Kayboldu mu? Yoksa başka yerlerde de olsa onu canlandırma girişimleri oldu mu?
İsyanların bastırılması sırasında Romalılar insanlıktan fazla acı çekmedikleri ve Babil esaretinden bu yana pek çok Yahudi diasporada yaşamaya alıştığı için, önemli bir kısmı Arap kabileleri tarafından kontrol edilen komşu topraklara veya bir dereceye kadar Part devletine bağlı olarak taşındı. Bazı yerlerde, hükümetin başında Yahudilerin olduğu ve önde gelen din Yahudilik olan kendi ticaret şehir devletlerini kurdular.

Örnek olarak, İslam öncesi zamanlarda Yasrib olarak adlandırılan ve Vaat Edilmiş Topraklardan mülteciler ve Yahudi inancını benimseyen Arap aşiretlerinin yaşadığı kötü şöhretli Medine adını verebiliriz. Ve Sina Yarımadası’nda, bugünkü Şarm El-Şeyh’ten çok uzak olmayan küçük Tiran adasında, kendi Yoktab prensliğini yaratan bir Yahudi kolonisi vardı.

Ve bu iki politika tek politikalar değildi.
Çağımızın ilk yüzyıllarında Arap Yarımadası’nın güneyinde ilk önce ayrı bir Yahudi krallığı vardı, daha sonra kralı Yahudiliğe dönüşen ve komşu bir devletin topraklarını kısmen ilhak eden daha güçlü bir Arap devleti olan Himyar’a bırakıldı. Ne yazık ki, daha sonra bu ülke, yöneticilerinin Asya mallarını genişlettiği Etiyopya’nın darbeleri altına girdi.

Daha sonraki zamanlarda, Yahudiler neredeyse Avrupa ve Asya’ya yerleştiklerinde, savaşlar, yer değiştirmeler ve istilalar nedeniyle önceki yüzyıllarda durdurulan Büyük İpek Yolu üzerindeki ticareti eski haline getirmeyi başardılar. Bu rotanın ortasında Araplarla savaştığı için hiçbir dünya dinine meyilli olmayan Hazar devleti vardı ve Hıristiyanlar oldukça uzaktaydı. Hazarlı Kaganlardan biri Yahudiliğe geçmeye karar verdi ve tüm halkı değilse de yönetici elitini yeni inanca dönüştürdü.

Ama hepsi bu kadar değil. Orta Çağ’ın sonlarında Kırım yarımadasında yapılan aktif ticaret nedeniyle, orada aynı anda birkaç Yahudi topluluğu ortaya çıktı. Moğolların gelişinden ve Kırım Hanlığı’nın Chufut-kale kalesi (“Yahudi kalesi” olarak çevrilir) etrafında ortaya çıkmasından önce bile, yerel Yahudiler ve Karaimler birleşti, bunların bazıları Hazaria’dan geliyordu.
Altınordu döneminde, bu topraklar Tatar mülklerinin sadece uzak bir çevresi olduğunda, Chufut-kale bağımsızlığını korumayı başardı. Ancak merkezi burada bulunan göçebe bir imparatorluğun kalıntıları üzerinde yeni bir devlet ortaya çıktığında, Kırım Yahudileri yaşanabilir yerlerini terk edip Litvanya’ya gitmek zorunda kaldılar.
Dağ Yahudilerinin de kendi devletleri vardı. Altın Ordu ve mirasçılarının gücünün düştüğü ve Rusların Kafkasya’da henüz ortaya çıkmadığı bir çağda, Dağıstan’ın farklı yerlerinde farklı zamanlarda yerel Yahudilerin küçük birlikleri vardı ve buna devlet denebilir.

Abasava ve Muni’nin beylikleri en iyi bilinenlerdir, ancak diğer zamanlarda terk edilmiş diğer aullar Dağ Yahudilerinin “başkentleriydi”. Ya komşu halkların saldırısına uğradılar ya da zamanla çürümüşler ve terk edilmişlerdi.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s